RSS2.0
مقالات
راه برويد...

 

ارگان‌های بدن شما سنسورها و گيرنده‌های قابل لمسی در كف پاها دارند كه با ماساژ دادن اين نقاط، می‌توانيد از دردها و خستگی‌های آن اعضا بكاهيد.

 

در زير ارگان‌های مربوط به هر كدام از پاهايتان را می‌بينيد. قلب با پای چپ در ارتباط است:

 

در اين تصوير، اعضا و ارگان‌های بدن بدانگونه كه هستند نمايش داده شده و مشخص گشته كه هر عضو با كدام نقطه در ارتباط است.

 

رشته‌های عصبیِ مرتبط با هر ارگان در نقطۀ نمايش داده شده به پايان می‌رسد

راه رفتن باعث تحريک شدن گيرنده‌های اعضای مختلف شده و همواره آن‌ها را فعال نگه ميدارد. پس... راه برويد!

 

جزئيات ارزشمند و مفيد در اين زمينه در كتابShiatsu Self Massage  توسط انستيتوی Acupressure منتشر شده:

http://www.acupressure.comنظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© ماه جبین

Site by CodeNegar group